DomArtic

PPHU DomArtic
  ul. Na zjeździe 8
  30-527 Kraków
 
Zapraszamy
  Pon-Pt  9:00 - 17:00
Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie w innych godzinach lub w sobotę po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Biuro:       012-357-11-18
                 pytania@domartic.pl
Budowy:   509 - 020 -574
Dane do przelewu.

Kierownik Budowy

Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń i skompletowaniu dokumentacji możemy przystąpić do właściwych robót budowlanych. Art. 41. ustęp 1 ustawy Prawo Budowlane, precyzuje, iż rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Co jest niezmiernie ważne, rozpoczęcie budowy może nastąpić dopiero po uprzednim zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwego organu oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

 • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonym, ważnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę,
 • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonym, ważnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę,
 • informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Nad każdą budową musi pełnić nadzór osoba z uprawnieniami budowlanymi - kierownik budowy, który reprezentuje wykonawcę, możliwe jest także zatrudnienie dodatkowo inspektora nadzoru inwestorskiego, który reprezentuje interesy samego inwestora. Wymagane jest to ustawą Prawo Budowlane oraz koniecznością powierzenia nadzoru nad pracami znawcom sztuki, którzy biorą odpowiedzialność za prawidłowo wykonane prace budowlane, bezpieczeństwo na budowie oraz wszelkie zdarzenia mogące zaistnieć na terenie budowy. Zgodnie z artykułem 42 niniejszej ustawy: „Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności”, czyli innymi słowy zatrudnienie kierownika budowy. Ten sam artykuł wskazuje obowiązki kierownika budowy, wśród których wyróżniamy:

 • prowadzenie dziennika budowy,
 • umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
 • odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy

Kierownik budowy jest zobowiązany (na podstawie art. 22 ustawy Prawo Budowlane) także do:

 • przechowywania dokumentów przez okres wykonywania robót budowlanych, stanowiących podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczącego wyrobów budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym oraz zobowiązany jest udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów,
 • protokolarnego przejęcia od inwestora i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 • zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowania budowy i kierowania budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • koordynowania realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
  • przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
  • przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów,
  • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w odrębnych przepisach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych,
  • podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
 • wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu,
 • zawiadomienia inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
 • realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 • zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
 • przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
 • zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazania inwestorowi oświadczenia (o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu).

Kierownik budowy jest zobowiązany do zarządzania ekipami budowlanymi tak aby budowa była wykonywana według najnowszych standardów i technologii oraz zgodnie z projektem. Rolą kierownika budowy jest zorganizowanie budowy i dbanie o jej należyty przebieg pod względem zgodności z przepisami prawa, bezpieczeństwa i poprawności technicznej. Nasi kierownicy posiadają wieloletnie doświadczenie i bez trudu potrafią rozwiązać wszelkie pojawiające się problemy. Potrafią również doradzić w sprawach związanych z koniecznymi zmianami wykonywanymi podczas budowy, a także we wszystkich kwestiach związanych z procesem budowy.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszego biura po darmową i niezobowiązującą wycenę budowy lub prac projektowych.

 

 

 

  Powyższy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.    


2010r © DomArtic
NIP:683-107-55-58